Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Świetlica socjoterapeutyczna

 
Nasza fundacja prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 27.

Zapraszamy dzieci szkóÅ‚ podstawowych ww wtorki i Å›rody w godzinach 16 – 18.

Åšwietlica przeznaczona jest dla dzieci i mÅ‚odzieży z Olsztyna i okolic, którym rodzice nie mogÄ… zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, dla dzieci i mÅ‚odzieży pragnÄ…cych rozwijać zainteresowania i uzdolnienia oraz dzieci wychowujÄ…cych siÄ™ w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.
Naszym celem jest:
• zapewnienie opieki wychowawczej, opieka po zajÄ™ciach szkolnych,
• Å‚agodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
• udzielanie pomocy w wyrównywaniu szans dzieciom i mÅ‚odzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
• tworzenie warunków do nauki wÅ‚asnej i pomocy w nauce,
• eliminowanie zaburzeÅ„ zachowania,
• prowadzenie profilaktycznej dziaÅ‚alnoÅ›ci edukacyjnej w zakresie przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi i narkomanii,
• rozwijanie zainteresowaÅ„ i uzdolnieÅ„ wychowanków,
• nauka poprzez zabawÄ™, czyli aktywizujÄ…ce metody nauczania

Åšwietlica jest specjalistycznÄ… placówkÄ… wsparcia dziennego, zapewniajÄ…cÄ… kompleksowÄ… pomoc dzieciom do niej uczÄ™szczajÄ…cych.
W ramach programu realizowanego przez placówkÄ™ prowadzone sÄ… nastÄ™pujÄ…ce dziaÅ‚ania na rzecz podopiecznych Å›wietlicy i ich rodzin:
• staÅ‚a opiekÄ™ pedagogów i psychologów,
• pomoc w odrabianiu lekcji oraz w uzupeÅ‚nianiu braków szkolnych,
• rozwijanie swoich umiejÄ™tnoÅ›ci i zainteresowaÅ„ poprzez udziaÅ‚ w warsztatach tematycznych,
• zajÄ™cia tematyczne: plastyczne, kulinarne, taneczne i muzyczne, gry, zabawy, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi
• zajÄ™cia socjoterapeutyczne
• staÅ‚y dostÄ™p do internetu,
• zajÄ™cia terapeutyczne indywidualne i grupowe,
• zajÄ™cia logopedyczne,
• zajÄ™cia relaksacyjne,
• póÅ‚kolonie letnie i zimowe

Dysponujemy lokalem wyposażonym w niezbędne pomoce naukowe oraz przystosowanym do prowadzenia zajęć.
Nasza kadra jest znakomicie przygotowana do pracy z dziećmi oraz prowadzenia zajęć tematycznych.

JesteÅ›my również otwarci na wszystkie propozycje.

Wszelkie informacje oraz zapisy do placówki: tel. 508 234 200

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!

Serdecznie zapraszamy!
Webmaster: virtualmedia.pl