Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOÅšCI I STOSOWANIA COOKIES
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za poÅ›rednictwem strony internetowej www.radosnedzieci.org.pl jest Fundacja „Radosne dzieci”10-450 Olsztyn ul. PiÅ‚sudskiego 54a NIP 739-387-90-26 Regon 362769585 KRS 0000581476 , bÄ™dÄ…ca jednoczeÅ›nie UsÅ‚ugodawcÄ….
1.    W przypadku jakichkolwiek wÄ…tpliwoÅ›ci jak również z wnioskami dotyczÄ…cymi woli skorzystania z przysÅ‚ugujÄ…cych PaÅ„stwu praw, prosimy o kontakt na adres kontakt@radosnedzieci.org.pl
2.    PaÅ„stwa dane osobowe sÄ… przetwarzane zgodnie z RozporzÄ…dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
3.    DokÅ‚adamy szczególnej starannoÅ›ci w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczÄ…, a w szczególnoÅ›ci zapewnia, że zbierane przez niego dane sÄ…:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich sÄ… przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiajÄ…cej identyfikacjÄ™ osób, których dotyczÄ…, nie dÅ‚użej niż jest to niezbÄ™dne do osiÄ…gniÄ™cia celu przetwarzania.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
1.    PaÅ„stwa dane osobowe przetwarzane sÄ… w dwóch celach:
1. udzielania odpowiedzi na PaÅ„stwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawÄ… prawnÄ… tych dziaÅ‚aÅ„ jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbÄ™dne do realizacji lub zawarcia umowy,
2. wysyÅ‚ania ofert oraz innych treÅ›ci marketingowych i promocyjnych – podstawÄ… prawnÄ… tych dziaÅ‚aÅ„ jest PaÅ„stwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.
2.    Przetwarzamy nastÄ™pujÄ…cy zakres PaÅ„stwa danych:
imiÄ™ nazwisko
adres e-mail,
numer telefonu,
adres
ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
3.    Nie jesteÅ›cie PaÅ„stwo profilowani, co oznacza, że PaÅ„stwa dane nie sÄ… przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu okreÅ›lenia (estymowania) PaÅ„stwa potrzeb ani cech osobowoÅ›ciowych. Nie zbieramy o PaÅ„stwu dodatkowych informacji z innych źródeÅ‚.
4.    Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostÄ™pniamy ich innym podmiotom. W szczególnoÅ›ci PaÅ„stwa dane nie sÄ… przesyÅ‚ane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie sÄ… przekazywane organizacjom miÄ™dzynarodowym.
3. ODBIORCY DANYCH
1.    Administrator nie udostÄ™pniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie wÅ‚aÅ›ciwych przepisów prawa.
4. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH
1.    Staramy siÄ™ maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie sÄ… już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myÅ›li czas potrzebny na podjÄ™cie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usuniÄ™cie danych z kopii bezpieczeÅ„stwa.
2.    PaÅ„stwa dane przetwarzane do celu obsÅ‚ugi zapytania ofertowego bÄ™dÄ… siÄ™ u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a nastÄ™pnie, w zależnoÅ›ci od tego, jakie bÄ™dÄ… jej rezultaty albo zasilÄ… bazÄ™ naszych klientów i bÄ™dÄ… dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostanÄ… usuniÄ™te, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiÄ…zania wspóÅ‚pracy.
3.    W przypadku czytelnego dla nas zamkniÄ™cia rozmów z PaÅ„stwa strony, dane zostanÄ… usuniÄ™te niezwÅ‚ocznie z roboczych baz systemowych,
4.    W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane bÄ™dÄ… przechowywane przez okres 6 miesiÄ™cy od daty nadania ostatniej wiadomoÅ›ci.
5.    Dane przetwarzane na podstawie zgody, a wiÄ™c dane wykorzystywane do wysyÅ‚ania informacji marketingowych, bÄ™dÄ… przetwarzane do momentu cofniÄ™cia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usuniÄ™cie ich z kopii bezpieczeÅ„stwa
5. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
1.    Zawiadamiamy, że przetwarzamy PaÅ„stwa dane w celach marketingowych na podstawie PaÅ„stwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofniÄ™ta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesÅ‚ać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie PaÅ„stwo treÅ›ci marketingowe. WyÅ‚Ä…cznÄ… konsekwencjÄ… cofniÄ™cia zgody bÄ™dzie fakt, że nie bÄ™dziecie PaÅ„stwo mogli dÅ‚użej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treÅ›ci marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofniÄ™cie zgody nie wpÅ‚ywa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonaÅ‚o siÄ™ przed tym cofniÄ™ciem.
2.    PrzysÅ‚uguje PaÅ„stwu prawo dostÄ™pu do treÅ›ci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3.    Jeżeli znaleźliÅ›cie siÄ™ PaÅ„stwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas PaÅ„stwa danych zagraża PaÅ„stwa prywatnoÅ›ci, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
4.    PrzysÅ‚uguje PaÅ„stwu również prawo do wezwania nas, abyÅ›my przesÅ‚ali PaÅ„stwa dane innemu podmiotowi w postaci, którÄ… odbiorca bÄ™dzie mógÅ‚ swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od PaÅ„stwa otrzymaliÅ›my. Zważywszy na fakt, że wyÅ‚Ä…czne dane na PaÅ„stwa temat przetwarzane sÄ… w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi siÄ™ do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierajÄ…cych historiÄ™ PaÅ„stwa zapytaÅ„. Dokumenty te nie bÄ™dÄ… zawieraÅ‚y naszych odpowiedzi, a wiÄ™c w szczególnoÅ›ci naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona przedmiotem PaÅ„stwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
5.    Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na adres kontakt@piatka.olsztyn.pl
6.    Zawiadamiamy, że przysÅ‚uguje PaÅ„stwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UrzÄ™du Ochrony Danych Osobowych.
6. PLIKI „COOKIES”
Strona system.lustra-etap.pl używajÄ… plików cookies. Pliki typu cookies to bezpieczne dane, pliki tekstowe nie majÄ…ce możliwoÅ›ci uruchomienia lub dodatkowych uprawnieÅ„, zapisywane na urzÄ…dzeniu koÅ„cowym użytkownika. PrzeglÄ…darki internetowe domyÅ›lnie dopuszczajÄ… przechowywanie i używanie plików cookies.
Pliki cookie umożliwiają:
1.    szybsze dziaÅ‚anie strony www;
2.    pozwalajÄ… gromadzenie danych statystycznych (Google Analytics, Facebook);
3.    przechowujÄ… informacje umożliwiajÄ…ce dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika.
4.    tworzenia statystyk oglÄ…dalnoÅ›ci poszczególnych treÅ›ci,
5.    uwierzytelnianie osób korzystajÄ…cych z serwisu,
Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
Użytkownik ma możliwość samodzielnego okreÅ›lenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyÅ‚Ä…czyć ich obsÅ‚ugÄ™, za pomocÄ… ustawieÅ„ przeglÄ…darki internetowej lub konfiguracji usÅ‚ugi. WyÅ‚Ä…czenie stosowania plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usÅ‚ug w ramach strony www. Strona internetowa może korzystać z usÅ‚ug internetowych firm trzecich (Google, Facebook itp.).
Można dokonać zmiany warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookie poprzez zmianÄ™ ustawieÅ„ w przeglÄ…darce internetowej:


Webmaster: virtualmedia.pl